TRIS AMINO™ AC Advanced Crystal Buffer

  • Chemical Name: Tris(hydroxymethyl)aminomethane (2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol)
  • CAS No.: 77-86-1
  • EINECS No.: 201-064-4
  • Common Synonyms TRIS, Tromethamine, Trometamol, THAM, Tris base, TRIZMA®