HEPES Sodium Salt

  • Chemical Name: 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine ethane sulfonic acid sodium salt
  • CAS No.: 75277-39-3
  • EINECS No.: 278-169-7
  • Common Synonyms N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt